top of page
Seashore

Vizyon

Vizyon nou se fè Distri 72 yon kote ki an sekirite kote moun ka viv san laperèz,  bese pri gaz yo, chanje lavi veteran ki san kay ak andikape yo, paske yo te goumen pou libète nou._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ N ap goumen pou nou lage kriz lojman abòdab nan wout la epi wè rèv Ameriken an vin yon reyalite pou popilasyon nou an.  Pandan n ap fè fas ak Enflasyon kounye a, rezilta a, li mennen nan yon pi gwo pri lavi,  nou ap planifye pou bese taks pou tout moun epi kreye plis travay pou lavi ka pi bon.

City View

Istwa a konplè

Konsènan

bottom of page